Privacy policy www.myconsultation.com

Deze website is eigendom van het bedrijf PRISM3 bvba en RGF Group, die beide mede-eigenaar en uitbater zijn van de site www.myconsultation.com

Contactgegevens

Adres van de hoofdzetel: Voie de l’Ardenne 173, 4053 Embourg
Telefoon: 0800/50.150
E-mailadres: [email protected]
Btw-nummers:
PRISM3 bvba: BE0679.574.179
RGF Group: BE0434.208.820
Nr. Kruispuntbank van Ondernemingen:
PRISM3 bvba: 0679.574.179
RGF Group: 0434.208.820

Hierna Myconsultation.com genoemd
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief de merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen enz., is beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan Myconsultation.com of aan derden die houder zijn van die rechten.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies dat op u is afgestemd.
Myconsultation.com doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, uitputtend en bijgewerkt is. Ondanks die inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de op de site verspreide informatie fouten bevat of als bepaalde informatie niet beschikbaar is op of via de site, zal Myconsultation.com alles in het werk stellen om de situatie recht te zetten.
Myconsultation.com kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de op de site ter beschikking gestelde informatie. Als u fouten vaststelt in de op de site ter beschikking gestelde informatie, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.
De inhoud van de site (inclusief de links) kan op elk moment aangepast, gewijzigd of aangevuld worden zonder enige waarschuwing of berichtgeving. Myconsultation.com geeft geen enkele garantie voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor een defect van de site, voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of elke vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het bezoek aan of het gebruik van de site.
Myconsultation.com kan in geen enkel geval rechtstreeks of onrechtstreeks, op een bijzondere manier of anderszins verantwoordelijk gehouden worden tegenover wie dan ook, voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze of een andere site, met name door verbindingen of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elke vorm van verlies, werkonderbreking, verslechtering van programma’s of van gegevens op het IT-systeem, het materiaal, de software enz. van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of -pagina’s van derden of er indirect naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar die websites of -pagina’s houdt in geen geval een impliciete goedkeuring van de inhoud van die sites of pagina’s in. Myconsultation.com verklaart uitdrukkelijk dat het geen enkele zeggenschap over de inhoud of de andere kenmerken van die sites of pagina’s heeft en dat het in geen geval verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inhoud of de kenmerken van die sites of pagina’s, of voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze site wordt beheerst door het geldende Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd in het geval van geschillen.

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijken: Martens Arnaud en Saldi Thomas.
Lees dit privacybeleid aandachtig, want het bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de gebruikte cookies. Door uw persoonsgegevens te verstrekken op de website www.myconsultation.com en door de e-mailadressen te gebruiken die op deze site worden vermeld, verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit privacybeleid en dat u dit beleid en de verwerking uitdrukkelijk aanvaardt.

Nieuwsbrief van de uitgever

Door het daartoe bestemde vakje in te vullen en door daar uitdrukkelijk hun akkoord voor te geven, aanvaarden de leden dat de uitgever hun in de vorm en met de frequentie die hij bepaalt, een nieuwsbrief kan bezorgen met informatie over zijn activiteit. Als de gebruiker het daartoe bestemde vakje aanvinkt, aanvaardt hij dat hij commerciële aanbiedingen kan ontvangen van de uitgever van deze site voor gelijkaardige diensten als de bestelde diensten.
De geabonneerde leden hebben de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrieven op de daarvoor bedoelde link te klikken.

De intellectuele-eigendomsrechten op de elementen die op deze site worden gepubliceerd

Alle elementen die deel uitmaken van deze site behoren toe aan de uitgever of de uitgever heeft toestemming verkregen om ze te gebruiken en ze zijn beschermd door de wetgeving op de intellectuele eigendom.
De internetgebruikers erkennen dus dat, bij gebrek aan toestemming, elke volledige of gedeeltelijke kopie en elke vorm van verspreiding of gebruik van een of meerdere van die elementen, zelfs gewijzigd, aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging door de uitgever of de rechthebbenden ervan. Die bescherming geldt voor alle tekstuele en grafische inhoud van de site, maar ook voor de structuur, de naam en de vormgeving ervan.

Persoonsgegevens

Dit privacybeleid heeft betrekking op uw persoonsgegevens. De AVG definieert die gegevens als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Doeleinden van de verwerking

Myconsultation.com verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de patiënten/artsen/apothekers met het oog op het beheer van de patiënten/artsen/apothekers en de aanvragen van voorschriften (onder andere voor het beheer van de patiënten/artsen/apothekers, de opvolging van de aanvragen van voorschriften, de facturatie, de opvolging van de solvabiliteit en het versturen van direct marketing).
De bescherming van de verzamelde en opgeslagen gegevens beantwoordt aan de toepasselijke normen ter zake.
Bovendien worden er persoonsgegevens verzameld met behulp van cookies om het gebruik van de site en van anonieme statistieken te verbeteren en te optimaliseren.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De persoonsgegevens worden via de website verwerkt voor uiteenlopende rechtsgronden, overeenkomstig artikel 6.1 van de algemene verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartijd

De persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het beheer van de patiënten/artsen/apothekers zullen worden bewaard zo lang als nodig om aan de wettelijke verplichtingen (onder andere wat de boekhouding betreft) te voldoen. De persoonsgegevens die worden verzameld met behulp van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer als dat nodig is voor de werking van de site. Wanneer de gegevens langer dan de sessie worden bewaard, worden ze geanonimiseerd.

Recht op toegang, rechtzetting, wissing, beperking, verzet en op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De patiënt/arts/apotheker heeft op elk moment recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Hij heeft het recht om ze recht te zetten of te laten rechtzetten als ze onjuist blijken, om ze te laten wissen, de verwerking ervan te beperken of zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op hem.
De patiënt/arts/apotheker heeft bovendien het recht om te vragen dat een kopie van zijn persoonsgegevens (in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat) wordt overgemaakt aan een ander bedrijf.
Om die rechten uit te oefenen, wordt de patiënt/arts/apotheker gevraagd om de parameters van zijn account zelf te corrigeren, en/of een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

Klachten

De patiënt/arts/apotheker heeft het recht om een klacht in te dienen bij Myconsultation.com. Bovendien heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij een controle-instantie. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274 48 00.